Aquest web ha estat creat pel CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES  DE L’INSTITUT DEL TEATRE  (Plaça Margarida Xirgu, s/n Barcelona) amb caràcter gratuït, informatiu i per a consulta dels seus usuaris.

La propietat intel·lectual i/o industrial de la informació continguda en aquest web, inclosos textos, imatges, sons, animacions, bases de dades, programaris i qualsevol mena de continguts, pertany a L’INSTITUT DEL TEATRE o a tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts, i per tant, es troba degudament protegida conforme la normativa vigent. No obstant, a la web pot haver-hi continguts que es trobin en domini públic, segons la normativa de drets de propietat intel·lectual d’aplicació.

Els usuaris del web estan autoritzats a accedir a tota la informació que conté, però no està permès l’ús o explotació dels continguts sense l’autorització prèvia i per escrit  de l’Institut del Teatre, llevat dels límits previstos legalment.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, amb finalitats d’investigació i per a ús d’il·lustració de l’ensenyament, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen d’aquests i el símbol del copyright i/o notes de propietat intel·lectuals dels seus titulars.

Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes al paràgraf anterior es considerarà infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels que és titular l’Institut del Teatre, i podrà ser perseguida mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que corresponguin. L’INSTITUT DEL TEATRE no es fa responsable dels usos no autoritzats efectuats per tercers.

L’Institut del Teatre no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris d’Internet per causa d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema, així com de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues. Tampoc serà responsable dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’INSTITUT DEL TEATRE .

L’INSTITUT DEL TEATRE  es reserva el dret a prohibir o impedir l’accés a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en la web qualsevol mena de contingut contrari a les normes legals o ètiques. A més, l’INSTITUT DEL TEATRE adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol conducta contrària a la llei o a l’ètica.

L’INSTITUT DEL TEATRE es reserva la facultat d’efectuar en tot moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació.

L’INSTITUT DEL TEATRE  és només responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat per informacions i continguts de qualsevol mena incorporats en altres webs connectades amb el domini de l’INSTITUT DEL TEATRE a través d’enllaços.

L’INSTITUT DEL TEATRE garanteix que les dades de caràcter personal que es faciliten a través d’aquest web seran tractades d’acord amb els principis establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, segons el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal (incloses imatges o gravacions de veu que hi poguessin aparèixer) dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’Institut del Teatre al tractament de les dades facilitades amb la finalitat de prestar els seus serveis. Igualment resta assabentat que d’acord amb el que estableix la LOPD, podrà exercir en qualsevol moment els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a les oficines de l’entitat situades a Pça. Margarida Xirgu, s/n de Barcelona.

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent s’informa els usuaris del web que les dades de navegació de l’usuari no seran controlades per galetes (cookies).

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de Catalunya i de l’estat espanyol, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.