RADA -Recursos i Assessorament en Drets d’Autor-

Legislació vigent

1. Legislació de propietat intel·lectual
·    Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de Propietat Intel·lectual
Aquest text consolidat incorpora les modificacions de la Llei 21/2014, de 4 de novembre (BOE-A-2014-11404).
·    Reial Decret 1435/1985, de 1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics
·    Real Decret de 3 de setembre de 1880 pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei de 10 de gener de 1879 sobre propietat intel·lectual
·     WIPO LEX: WIPO Lex és un servei de recerca de lleis nacionals sobre propietat intel·lectual (PI) de països de tot el món, així com de tractats internacionals.

2. Convenis col·lectius de l’àmbit escènic 
·    Conveni col·lectiu de treball per al sector d’actors i actrius de teatre de Catalunya
·    Conveni col·lectiu de treball de Locals d’espectacle de Catalunya (anys 2009-2012)
·    Cercador de convenis de la Generalitat

3. Legislació sector llibre i biblioteques
·    Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques
·    Reial Decret 2063/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2007, de 22 de juny de la Lectura, del llibre i de les biblioteques relatiu a l’ISBN
·    Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24-7-2001)
·    Llei 23/2011, de 29 de juliol, de depòsit legal
·    Llei 9/1975, de 12 de març, del Llibre
·    Reial Decret 624/2014 de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats en determinats establiments accessibles al públic 

4. Dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, i Protecció de Dades de Caràcter Personal
·    Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge
·    Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
·    Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal