Quadro tràgic, històric, en vers, d’Antoni de Bofarull (1821-1892), escrit el 1880.

“Lloch de la escena: Barcelona, nit del dia 11 del mes de Setembre de 1714. La escena representa un pòrtich d’un edifici religiós, ab una porta al mitx, tancada, y un llarch finestral a cada part d’aquella. A mitx lloch una llitera de les descubertes, ab un coxí, en ella jau el Conseller, abandonats els brassos, y tenint sobre les cames tirada la gramalla. A la part esquerra de la llitera, un banch ò taula ab una llanterna sorda, tancada, però colocada de manera que, al obrirla, ilumine la llitera. Olaguer, prop del finestral de la part oposada, en actitut de observar y dexant veure una espasa que sembla resguardarse dins de la lloba de mànegues que vesteix.”1

 

DOCUMENTS BIBLIOGRÀFICS

Coberta de l'edició de 191-? a l'Ilustració Catalana Lo darrer català: quadro històrich / A. de Bofarull. Barcelona: Ilustració catalana, 191-?. (Lectura popular: biblioteca d’autors catalans ; 20)
Donatiu Millà. Top. 11837-N
Accés al PDF
. Accés a Biblioescènic

 

 

1Lo darrer català: quadro històrich / A. de Bofarull. Barcelona: Ilustració catalana, 191-?.